#1 Marketplace Event van de Benelux
19 april 2023

#1 Marketplace Event van de Benelux

Editie 2024
Bunnik (NL)
Bunnik (NL)
Marketplace conference voor top sellers
19 april 2023

Marketplace conference voor top sellers

Editie 2024
Bunnik (NL)
Bunnik (NL)
Internationale marketplace specialisten
19 april 2023

Internationale marketplace specialisten

Editie 2024
Bunnik (NL)
Bunnik (NL)
Hands-on tips vanuit de marketplaces
19 april 2023

Hands-on tips vanuit de marketplaces

Editie 2024
Bunnik (NL)
Bunnik (NL)
Kleine lettertjes

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden bezoekers Marketplace Conference 2023 

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor bezoekers van Marketplace Conference 2023 georganiseerd door EffectConnect, kantoorhoudende te Tolhuisweg 5A, 6071 RG in Swalmen. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 63676818.  

 

  1. Definities

1.1 “Organisatie”: Koek en Peer B.V. (hierna EffectConnect genoemd), gevestigd te Swalmen, Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 63676818. 

1.2 “Evenement”: Marketplace Conference 2023, georganiseerd op 19 april 2023 te Bunnik.  

1.3 “Bezoeker”: iedere (rechts)persoon die op een geldige wijze een toegangsbewijs heeft gekocht of gekregen voor een door de Organisatie georganiseerd Evenement en iedere persoon die zich met een geldig toegangsbewijs toegang wenst te verschaffen tot een Evenement. 

1.4. “Terrein”: alle gebouwen, (al dan niet overdekte) ruimten, velden, pleinen, etc. die deel uitmaken van het gebied waar het Evenement plaatsvindt, waaronder tevens begrepen de parkeerplaatsen en aanlooproutes. 

1.5. “Toegangsbewijs” of “Toegangsbewijzen”: een door of namens de Organisatie verstrekt (digitaal) document of een door of namens de Organisatie verstrekte barcode, waarmee de Bezoeker toegang kan verkrijgen tot een specifiek aangeduid Evenement. 

 

  1. Toepasselijkheid

 

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding en iedere overeenkomst die betrekking heeft op door de Organisatie te leveren diensten of producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten die worden gesloten met dan wel via (of door bemiddeling van) door de Organisatie daartoe aangewezen officiële (voor)verkoopadressen. 

2.3. Deze algemene voorwaarden zijn tevens raadpleegbaar (en op te slaan) via de website van het Evenement en liggen ter inzage bij de entree van het Evenement. 

2.4. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van de Organisatie ontheffen haar van de nakomingplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst. 

2.5. Indien een Bezoeker ook een Toegangsbewijs of Toegangsbewijzen voor derden bestelt, verklaart hij gemachtigd te zijn om namens die derden deze algemene voorwaarden te accepteren en die derden te zullen wijzen op toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. 

 

  1. Toegangsbewijs

 

3.1. De overeenkomst tussen de Organisatie en de Bezoeker komt tot stand op het moment dat de Bezoeker één of meer Toegangsbewijzen voor het Evenement bestelt/koopt van de Organisatie of bij een door de Organisatie daartoe aangewezen officiële (voor)verkoopadressen, dan wel door inlevering van een Toegangsbewijs door een persoon om zich toegang te verschaffen tot het Evenement. 

3.2. De Organisatie verschaft aan de Bezoeker eenmalig het Toegangsbewijs of de Toegangsbewijzen voor het betreffende Evenement op een door de Organisatie te bepalen wijze (per e-mail). De Bezoeker verklaart het Toegangsbewijs fysiek of digitaal te kunnen tonen bij de ingang van het Evenement. 

3.3. Een verstrekt Toegangsbewijs geeft één persoon eenmalig recht op toegang tot het Evenement. 

3.4. Alleen de houder van het Toegangsbewijs die het Toegangsbewijs als eerste toont bij het Evenement krijgt toegang tot het Evenement. De Organisatie is niet gehouden (maar wel bevoegd) ten aanzien van Toegangsbewijzen nadere controle te verrichten of de houder daarvan ook de rechtmatige eigenaar is. 

3.5. De Bezoeker dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door de Organisatie dan wel een door de Organisatie ingeschakeld (voor)verkoopadres verstrekt Toegangsbewijs. Vanaf het moment dat het Toegangsbewijs aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs. 

3.6. Restitutie van het toegangsbewijs is niet mogelijk, tenzij anders overeengekomen met de organisatie.  

 

  1. 4. Toegang tot het Evenement

 

5.1. Alleen een origineel en geldig Toegangsbewijs geeft toegang tot het Evenement. 

5.2. De Organisatie kan besluiten om Bezoekers te voorzien van een zaak (zoals een lanyard), waardoor eenvoudig zichtbaar is of en waartoe de betreffende Bezoeker toegang heeft, hierna te noemen “ID-middel”. De Bezoeker verklaart uitdrukkelijk daaraan zijn medewerking te zullen verlenen. De Bezoeker dient het ID-middel te allen tijde gedurende het Evenement en op het Terrein op de aangegeven wijze bij zich te dragen. 

5.3. Toegang tot het Evenement is mogelijk vanaf de openingstijd tot de sluitingstijd. De tijden staan vermeld op het Toegangsbewijs en/of op de website van het Evenement. De sluitingstijd is niet noodzakelijkerwijs ook de eindtijd van het Evenement.